Firmy i Klienci instytucjonalni


Firmy i Klienci instytucjonalni

Profil Kancelarii obejmuje w pierwszym rzędzie obsługę prawną przedsiębiorstw. Naszym Klientom proponujemy indywidualne i skuteczne rozwiązania dostosowane do profilu prowadzonej działalności.

Rozumiemy, że osiągnięcie określonego celu gospodarczego wymaga często kompleksowego wykorzystania środków przewidzianych przez prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne a nawet karne.

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych oraz prawie nieruchomości i zamówień publicznych. Przygotowujemy przemyślane i bezpieczne umowy w obrocie gospodarczym, zapewniamy obsługę spółek oraz wspólnot mieszkaniowych, efektywnie reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami i urzędami.


Prawo nieruchomości i obsługa inwestycji budowlanych

Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców i ryzyka rynkowe, doradzamy na każdym etapie działalności inwestycyjnej.
Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości, przygotowujemy umowy i negocjujemy warunki nabycia nieruchomości.
Służymy pomocą przy opracowywaniu struktury korporacyjnej na potrzeby inwestycji budowlanych i przemysłowych oraz przy zakładaniu lub nabywaniu spółek celowych.

Doradzamy w procesie finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń.
Reprezentujemy Klientów podczas przygotowywania inwestycji do realizacji oraz w procesie budowlanym przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane, a w szczególności umowy o generalne wykonawstwo inwestycji.
W sposób kompleksowy obsługujemy inwestycje mieszkaniowe, zarówno na etapie budowy i odbioru, jak i w razie sporów z nabywcami.

W sposób kompleksowy obsługujemy inwestycje mieszkaniowe, zarówno na etapie budowy i odbioru, jak i w razie sporów z nabywcami.
Specjalistą z zakresu prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych jest adwokat Zbigniew Barwina.


Zamówienia publiczne

Naszym Klientom udzielamy pełnego wsparcia w sprawach z zakresu zamówień publicznych
Wiedząc, jak skromne środki prawne i możliwości kwestionowania rozstrzygnięć przetargowych przyznaje wykonawcom obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych, doradzamy naszym Klientom aktywność już przed ogłoszeniem wyników przetargu.

Dlatego też opiniujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowujemy wnioski o ich zmianę oraz odwołania.

W przypadkach rażącego naruszenia przepisów przez zamawiającego nie wahamy się przed przygotowaniem wniosku o wszczęcie kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorcom, którzy z sukcesem przeszli przez procedurę przetargową, służymy pomocą w procesie wykonywania zamówienia, w szczególności przy udzielaniu zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Dzięki swojej aktywności wymuszamy na zamawiających bieżącą współpracę z wykonawcą, a w razie sporu walczymy w sądzie o należne naszym Klientom wynagrodzenie.

Specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych jest adwokat Zbigniew Barwina.


Prawo spółek

Do bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej spółek podchodzimy w sposób nowoczesny. Wychodzimy z założenia, że stały dostęp do usług prawnych świadczonych przez profesjonalistę przestaje być złem koniecznym i staje się obowiązkowym elementem kultury biznesowej. Codziennie możemy obserwować, jak wiele zyskują przedsiębiorcy korzystający z naszego wsparcia.

W ramach naszej działalności rejestrujemy spółki, przedstawicielstwa lub oddziały. Przygotowujemy umowy spółek, regulaminy i statuty.
Z pasją projektujemy struktury korporacyjne najkorzystniejsze pod względem ryzyka gospodarczego i obciążeń podatkowych.
Doradzamy w procesie nabywania spółek oraz fuzji, podziałów i przekształceń.
Udzielamy wsparcia w ramach bieżącej działalności spółek. Organizujemy zebrania wspólników i zebrania akcjonariuszy, negocjujemy umowy handlowe, reprezentujemy przed sądami i urzędami.

Bronimy praw udziałowców i akcjonariuszy w razie sporów między wspólnikami.
Naszym Klientom służymy również pomocą w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i przeprowadzamy likwidacje przedsiębiorstw.
W sprawach z tego zakresu swoją pomocą służą adwokat Zbigniew Barwina, adwokat Magdalena Pakuła oraz aplikant adwokacki Michał Białkowski.


Umowy w obrocie gospodarczym

Doskonale wiemy, że dobra, przemyślana i jednoznacznie sformułowana umowa to klucz do bezpieczeństwa prawnego. Dlatego też dbamy o minimalny konieczny stopień formalizacji stosunków biznesowych naszych Klientów.

Istotny element naszej praktyki stanowi negocjowanie i przygotowywanie umów w obrocie profesjonalnym. Tworzymy ramowe umowy handlowe i jednorazowe kontrakty, regulaminy świadczenia usług i ogólne warunki umów. Przygotowujemy umowy inwestycyjne, umowy spółek oraz umowy regulujące bieżącą współpracę między wspólnikami.

Dużą wagę przykładamy do formalnej poprawności tworzonych przez nas dokumentów oraz zabezpieczeń realizacji uprawnień umownych naszych Klientów.
W sprawach z tego zakresu swoją pomocą służą adwokat Zbigniew Barwina i adwokat Magdalena Pakuła.


Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Angażujemy się również w obronę interesów naszych Klientów w sporach na tle naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Reprezentujemy w tym zakresie przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wprowadzające na rynek nowatorskie rozwiązania. Bronimy również praw twórców.

Sprawy związane z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i prawem ochrony konkurencji prowadzą adwokat Zbigniew Barwina oraz aplikant adwokacki Michał Białkowski.


Spory sądowe

Strategia unikania ryzyk prawnych nie zawsze pozwala uniknąć konfrontacji. Dlatego też w każdym wypadku, gdy wymaga tego interes Klienta zdecydowanie i odważnie angażujemy się w spór sądowy.

Dużą wagę przywiązujemy do starannie dobranej strategii procesowej. Rozumiemy, że przed wdaniem się w spór Klient oczekuje od nas jasnej deklaracji, co do szans i niebezpieczeństw postępowania sądowego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, potrafimy doradzać jednoznacznie i precyzyjnie, proponując Klientom podjęcie negocjacji ugodowych lub opracowując długofalowe scenariusze procesowe.

Dużą wagę przywiązujemy do starannie dobranej strategii procesowej. Rozumiemy, że przed wdaniem się w spór Klient oczekuje od nas jasnej deklaracji, co do szans i niebezpieczeństw postępowania sądowego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom potrafimy doradzać jednoznacznie i precyzyjnie, proponując Klientom podjęcie negocjacji ugodowych lub opracowując długofalowe scenariusze procesowe.

Chętnie udzielamy naszym Klientom wsparcia procesowego zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak i pracowniczych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców, klientów indywidualnych, pracodawców i pracowników.

Wsparcia przed sądami w postępowaniach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego udzielają wszyscy pracownicy Kancelarii.


Prawo karne

Nasza praktyka w zakresie prawa karnego to nie tylko skuteczna obrona w sprawach karno-gospodarczych, której adw. Zbigniew Barwina z uwagi na swoje zainteresowania naukowe podejmuje się chętnie.

Rozumiemy, że także nowoczesna i kompleksowa obsługa prawna klientów korporacyjnych wymaga nierzadko korzystania z instrumentów prawa karnego. Dlatego często reprezentujemy przed sądami i organami ścigania firmy poszkodowane działaniami swoich kontrahentów, pracowników, czy nawet członków zarządu, udzielając im wsparcia w dochodzeniu odszkodowań.

W sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych swoją pomocą służą adwokat Zbigniew Barwina oraz aplikant adwokacki Bartosz Siemak.


Wspólnoty mieszkaniowe

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w świadczeniu usług prawnych podmiotom działającym na szeroko rozumianym rynku nieruchomości profesjonalnie i efektywnie wspieramy również wspólnoty mieszkaniowe.

Rozumiejąc, że niejednokrotnie w ramach wspólnoty ścierają się sprzeczne interesy jej członków, kładziemy nacisk na pomoc w bezkonfliktowym rozstrzyganiu takich sytuacji. Świadczymy pomoc prawną w dochodzeniu należności oraz w sporach z deweloperami, pomagamy w pracy zarządu, a nadto reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami.

Specjalistą zajmującym się obsługą Wspólnot Mieszkaniowych jest adwokat Magdalena Łakomy.

Prawo podatkowe i karne skarbowe

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę z zakresu prawa podatkowego w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Korzystne podatkowo rozwiązania dobieramy indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, co umożliwia uniknięcie potencjalnego sporu z organem podatkowym. W postępowaniach i kontrolach podatkowych interesu Klienta bronimy w sposób aktywny. Przewidzianymi przez ustawę środkami wymuszamy na organach sprawne poszukiwanie dowodów, co uniemożliwia określanie zobowiązań podatkowych na podstawie domniemań, przeczuć, czy też tylko dlatego, że nieprawidłowości wystąpiły u innego podmiotu. Już przed organem podatkowym I instancji przeciwdziałamy karygodnym praktykom prowadzenia postępowania pod z góry założoną tezę. Naszą szczególną troską otaczamy przedsiębiorców, którzy padli ofiarą przestępstwa skarbowego, a następnie są obarczani odpowiedzialnością podatkową przez organ, który sprawcy przestępstwa ująć nie potrafi, bądź nie chce, zaś straty budżetu rekompensuje kosztem legalnie działającego przedsiębiorcy.

Stanowczo odpowiadamy na sytuacje arbitralnego wykorzystywania prawa przez organ podatkowy, w szczególności bezprawnym zabezpieczeniom na majątku przedsiębiorcy czy odmowom zwrotu różnicy w podatku VAT, co zawsze uzasadnienie jest koniecznością zapobieżenia rzekomym nieprawidłowościom, które zazwyczaj znajdują potwierdzenie tylko i wyłącznie w wyobraźni organu podatkowego. Reprezentujemy skutecznie przedsiębiorcę w sprawach karnych skarbowych – zarówno w roli interwenienta domagającego się zwrotu zatrzymanych rzeczy jako przedmiotów pochodzących z przestępstwa bądź wykorzystanych do popełnienia przestępstwa, ale także w roli oskarżonego – tłumacząc nierzadko, że prawo karne nie jest narzędziem do rozwiązywania bieżących problemów podatkowych fiskusa, a odmienne rozumienie przepisu przez przedsiębiorcę stanowi o sporze podatkowym, nie o przestępstwie.

Specjalistami z zakresu prawa podatkowego i karnego skarbowego są adwokat Zbigniew Barwina, adwokat Bartosz Siemak, radca prawny Kamila Gazda oraz aplikant adwokacki Piotr Barwina.


Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami!


Kontakt