Zespół

Bogata wiedza, unikalne doświadczenie i silna osobowość prawnika przekłada się na jakość świadczonych przez niego usług. Wiemy o tym, dlatego nieustannie poszerzamy zakres naszych usług i doskonalimy się w tym, w czym jesteśmy najlepsi.

Tworzymy zespół, którego cechą jest zróżnicowanie specjalizacji i doświadczeń.

Członkowie tego zespołu mają za sobą praktykę w renomowanych firmach prawniczych, studia na zagranicznych uczelniach lub udział w seminariach i programach uniwersyteckich w kraju i za granicą. Wszyscy pracownicy rekrutowani są spośród najlepiej wykształconych absolwentów prawa i wyróżniających się aplikantów.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i notariuszami wszędzie tam, gdzie wymagają tego interesy naszych Klientów – w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.


Zbigniew Barwina

Adwokat Zbigniew Barwina ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. Był stypendystą Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel - und Osteuropa oraz Max-Planck Gesellschaft.

Doktor nauk prawnych. Doktorat obronił w 2010 r. w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W okresie aplikacji adwokackiej był współpracownikiem kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska (KKPW).

Zbigniew Barwina specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, prawie zamówień publicznych oraz prawie karnym. Najistotniejszy zakres jego działalności obejmuje świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Istotny element praktyki adwokackiej Zbigniewa Barwiny stanowi kompleksowa obsługa Klientów niemieckojęzycznych oraz przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym, w tym umów inwestycyjnych.

Adwokat Zbigniew Barwina doradza w procesach tworzenia spółek, ich podziału i przekształcenia. Przeprowadza audyty prawne spółek. Opracowuje skomplikowane umowy w ramach szeroko zakrojonych kontraktów inwestycyjnych. Stale przygotowuje i negocjuje kontrakty wprowadzające zmiany właścicielskie w podmiotach gospodarczych.

Zdobył bogate doświadczenie, doradzając przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz wykonując audyty nieruchomości i spółek. Kilkakrotnie na zlecenie inwestorów zagranicznych przygotowywał i negocjował kontrakty w ramach znacznych i długofalowych przedsięwzięć gospodarczych. Reprezentował interesy polskiego przedsiębiorcy przed sądem zagranicznym.

Jest stałym współpracownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posługuje się biegle językiem niemieckim.
Michał Białkowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów był wielokrotnie nagradzany stypendium naukowym za bardzo dobre wyniki w nauce. W roku akademickim 2010/2011 brał udział na swojej macierzystej uczelni w zajęciach prowadzonych w ramach Studium Prawa Niemieckiego.

Zanim w listopadzie 2012 r. podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną współpracował z wiodącymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Poznaniu, jak również odbył staż w kancelarii adwokata niemieckiego w Löcknitz.

W latach 2013-2015 odbył pod patronatem adw. Zbigniewa Barwiny aplikację adwokacką.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym oraz zajmujących się dostarczaniem maszyn dla przemysłu spożywczego oraz górniczego. W toku wykonywanych obowiązków prowadzi spory wynikające z realizacji umów zawartych między przedsiębiorcami oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. Wspiera adwokatów w postępowaniach rejestrowych w tym w przekształceniach własnościowych w spółkach z kapitałem zagranicznym. Współprowadzi także procesy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek prawa handlowego. Podejmuje się obron zwłaszcza w przypadku przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz przeciwko mieniu.

Michał Białkowski jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa i postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w toku leczenia.

Autor publikacji naukowych z zakresu teorii prawa, jak również prawa i postępowania cywilnego w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Biegle posługuje się językiem angielskim, sprawnie komunikuje się w języku niemieckim.


Bartosz Siemak

Adwokat Bartosz Siemak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie w charakterze oskarżyciela skarbowego, gdzie prowadził dochodzenia o czyny karalne z kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o rachunkowości, a także reprezentował finansowy organ postępowania przygotowawczego przed Sądem jako oskarżyciel publiczny.

Współpracę z Kancelarią Adwokacką dr Zbigniewa Barwiny nawiązał w 2012 roku, wraz z rozpoczęciem aplikacji adwokackiej. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Zajmuje się obsługą Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz podatkowego.

Podstawowym elementem praktyki adwokackiej Bartosza Siemaka jest aktywna obrona interesu przedsiębiorcy w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym oraz kontroli celno-skarbowej. Ze szczególnym oddaniem podejmuje się spraw z elementem tzw. karuzeli podatkowej, przybierających zazwyczaj formę usiłowania przypisania podatnikowi odpowiedzialności podatkowej za uchybienia innego podmiotu, czy wręcz za przestępstwo skarbowe, popełnione przez nieznanego sprawcę, którego tożsamości organ nie jest w stanie ustalić.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego reprezentuje Klientów także w sprawach incydentalnych. Podejmuje stanowcze działania obliczone na fizyczne dokonanie zwrotu różnicy podatku VAT, którego termin został przedłużony do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego. Szczególną uwagę poświęca postępowaniom w przedmiocie zabezpieczenia na majątku strony zobowiązań podatkowych jeszcze nieokreślonych decyzją ostateczną. Reprezentuje także interwenientów w incydentalnych sprawach dotyczących zwolnienia rzeczy zajętych i zagrożonych przepadkiem w postępowaniu karnym skarbowym.

W ramach świadczonej obsługi prawnej nabył doświadczenie w zakresie eliminowania z obrotu prawnego prawomocnych orzeczeń, sporządzając szereg skarg konstytucyjnych, wniosków o wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym, cywilnym oraz uczestnicząc czynnie w postępowaniach wznowieniowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo karne, karne skarbowe, podatkowe oraz konstytucyjne.


Piotr Barwina

Aplikant adwokacki Piotr Barwina jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W roku akademickim 2012/2013 studiował prawo na University of Lapland w Finlandii, gdzie zdobył wiedzę m.in. z zakresu prawa europejskiego, międzynarodowego prawa karnego oraz międzynarodowych praw człowieka.

W 2014 r. złożył egzamin magisterski, broniąc pracy magisterskiej pt. „Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”. Zanim w 2014 r. podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną pracował w renomowanej kancelarii adwokackiej w Szczecinie.

W Kancelarii trudni się obsługą podmiotów gospodarczych, zwłaszcza zagranicznych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów zajmujących się międzynarodowym obrotem paliwami w postępowaniach karnoskarbowych przed organami podatkowymi oraz sądami. Skutecznie reprezentuje Wspólnoty Mieszkaniowe w postępowaniach cywilnych i karnych, w których działają one jako strona pokrzywdzona. Występuje w imieniu przedsiębiorców w postępowaniach przeciwko kontrahentom, a także w sporach między wspólnikami spółek prawa handlowego. Reprezentuje osoby fizyczne przed sądami w dochodzeniu ich roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Skutecznie broni Klientów w postępowaniach karnych.

Do jego zadań należy również wspomaganie adwokatów w realizowaniu przez nich obsługi prawnej przede wszystkim z zakresu prawa handlowego, administracyjnego oraz rodzinnego.

Od 2014 r. jest członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Posługuje się biegle językiem angielskim.


Maciej Robaszko

Aplikant adwokacki Maciej Robaszko ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiował również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w wyróżnieniu za najlepsze wyniki w nauce.

Egzamin magisterski złożył broniąc pracy magisterskiej pt. “Wpływ poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym na wymiar kary” napisanej pod kierunkiem prof. dra. hab. Łukasza Pohla. Zanim w 2016 roku podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną zdobywał doświadczenie zawodowe w szczecińskich kancelariach adwokackich oraz w wiodącej wielkopolskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Klientom Kancelarii zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy na przestrzeni całego procesu sądowego. W toku wykonywanych obowiązków reprezentuje słuszne interesy Klientów w sporach z instytucjami finansowymi, jak również w sprawach egzekucyjnych. Z zaangażowaniem przeciwdziała przewlekłościom postępowań sądowych. Wspiera adwokatów w sprawach z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych.

Aplikant adwokacki Maciej Robaszko jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze świadomością sprawcy przestępstwa.

Posługuje się językiem angielskim.


Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami!


Kontakt